کادری مجرب

کادر آموزشی و اجرایی متشکل از اساتید با تجربه

کادر اجرایی

کادر آموزشی

علیرضا اسفندیار

مدیر دبیرستان

داود نامور

معاون فرهنگی

امیر نامور

معاون اجرایی و مالی

ضرغام رادمنش

ضرغام رادمنش

معاون اجرایی

علیرضا تهرانی

مسئول پایه دوزادهم

سیدمهدی شریفی

سیدمهدی شریفی

مسئول پایه یازدهم

حمیدرضا زارعی

حمیدرضا زارعی

مسئول پایه دهم

خودسوز

آریا خودسوز

کاردان پایه دهم

علیرضا محمدحسنی

علیرضا محمدحسنی

مسئول واحد رسانه

قنبری

علی قنبری

کاردان پایه دوازدهم

علیرصا صادقی

علیرضا صادقی

کاردان پایه یازدهم

محمد کشاورز

محمد کشاورز

مسئول روابط عمومی

فرهاد فرزامی

فرهاد فرزامی

دبیر هندسه دهم

سیدطبائی

محمدمهدی سیدطبائی

دبیر شیمی دوازدهم

مسلم میرزایی

مسلم میرزایی

دبیر شیمی یازدهم

شهرام میررضوی

دبیر فیزیک یازدهم

مجید سرودی

مجید سرودی

دبیر زیست شناسی دوازدهم

محمدتقی نمازی

دبیر ریاضی تجربی و هندسه پایه و دوازدهم

بهزاد احمدی

دبیر عربی دوازدهم

سیدمهدی شریفی

سید مهدی شریفی

دبیر زبان انگلیسی پایه دهم

داوود نامور

دبیر دین و زندگی پایه دهم

حمیدرضا زارعی

حمیدرضا زارعی

دبیر ریاضی دهم

عبدالرسول خلفی

دبیر زیست دهم

آقای تفرشی

دبیر حسابان پایه و دوازدهم

سجاد گرجاسبی

دبیر عربی دهم

پیمان گلشنی

دبیر فیزیک یازدهم

صالح اکبرآبادی

دبیر شیمی پایه دهم

رضا نوری

دبیر فیزیک پایه دهم

علیرضا فرخی

دبیر ریاضی - پایه دهم

آقای حقیقت

دبیر ریاضیات گسسته - پایه دوازدهم دبیر آمار و احتمال - پایه یازدهم

آقای صابری

دبیر فیزیک - پایه دوازدهم رشته تجربی

آقای صدفی

دبیر زیست شناسی - پایه یازدهم

آقای دولتی

دبیر دین و زندگی- پایه یازدهم و دوازدهم

آقای سلطانی

دبیر ادبیات - پایه دهم و یازدهم

آقای متش

دبیر حسابان- پایه دوازدهم