10

رتبه های زیر100

115

رتبه های زیر1000

34

قبولی پزشکی

6

مدال المپیاد جهانی

20

مدال المپیاد کشوری

4

رتبه جهانی پژوهش

افتخارات کنکور

قبلی
بعدی

افتخارات المپیاد

قبلی
بعدی

افتخارات پژوهشی

قبلی
بعدی

افتخارات فرهنگی،ورزشی

رتبه-دوم-مسابقات-فوتسال-منطقه-3-تهران

کسب مقام دوم مسابقات فوتسال منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران

قبلی
بعدی
رتبه-دوم-مسابقات-فوتسال-منطقه-3-تهران

کسب مقام دوم مسابقات فوتسال منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران