کسب مقام دوم مسابقات فوتسال منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران

زمان مورد نیاز برای مطالعه ۱ دقیقه

تیم فوتسال دبیرستان سلام دیباجی موفق شد در سال تحصیلی 1401-1402 در منطقه 3 تهران با کسب مقام دوم مسابقات افتخاری دیگر برای سلام دیباجی کسب نماید

تاریخ انتشار : 02 / 03 / 2023

توضیحات

تیم فوتسال دبیرستان سلام دیباجی موفق شد در سال تحصیلی 1401-1402 در منطقه 3 تهران با کسب مقام دوم مسابقات افتخاری دیگر برای سلام دیباجی کسب نماید