افتخارات فرهنگی ورزشی


کسب مقام دوم مسابقات فوتسال منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران
کسب مقام دوم مسابقات فوتسال منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران

کسب مقام دوم مسابقات فوتسال منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران