آزمونهای تشریحی هماهنگ مدارس سلام

زمان مورد نیاز برای مطالعه ۱ دقیقه

به نام او آزمونهای تشریحی مدارس سلام از 15 فروردین ماه لغایت 26 فروردین ماه ویژه پایه های دهم و یازدهم بصورت هماهنگ میان مدارس سلام برگزار گردید.این آزمونها از مجموعه تمارین مجموعه مدارس سلام و جهت هرچه بهتر آماده شدن دانش آموزان برای آزمونهای پایان سال طراحی شده است .

دسته بندی : اخبار - علمی
تاریخ انتشار : 16 / 04 / 2023

توضیحات

به نام او
آزمونهای تشریحی مدارس سلام از 15 فروردین ماه لغایت 26 فروردین ماه ویژه پایه های دهم و یازدهم بصورت هماهنگ میان مدارس سلام برگزار گردید.
این آزمونها از مجموعه تمارین مجموعه مدارس سلام و جهت هرچه بهتر آماده شدن دانش آموزان برای آزمونهای پایان سال طراحی شده است .