عبدالرسول خلفی

سوابق تحصیلی:

دکتری بیوشیمی | دانشگاه پیام نور تهران

سوابق آموزشی:

26 سال دبیر رسمی آموزش و پرورش

مدرس زیست شناسی در دبیرستان های علامه حلی، سلام، سرای دانش و ….

مولف کتاب های انتشارات نانو

عضو انجمن زیست شناسی ایران

عضو انجمن بیوشیمی ایران

مدرس دانشگاه های فرهنگیان