کادر آموزشی


کادر آموزشی
فرهاد فرزامی

فرهاد فرزامی

دبیر هندسه دهم

محمدمهدی سیدطبائی

محمدمهدی سیدطبائی

دبیر شیمی دوازدهم

مسلم میرزایی

مسلم میرزایی

دبیر شیمی یازدهم

شهرام میررضوی

شهرام میررضوی

دبیر فیزیک یازدهم

مجید سرودی

مجید سرودی

دبیر زیست شناسی دوازدهم

محمدتقی نمازی

محمدتقی نمازی

دبیر ریاضی تجربی و هندسه پایه و دوازدهم

بهزاد احمدی

بهزاد احمدی

دبیر عربی دوازدهم

سید مهدی شریفی

سید مهدی شریفی

دبیر زبان انگلیسی پایه دهم

داوود نامور

داوود نامور

دبیر دین و زندگی پایه دهم

حمیدرضا زارعی

حمیدرضا زارعی

دبیر ریاضی دهم

عبدالرسول خلفی

عبدالرسول خلفی

دبیر زیست دهم

آقای تفرشی

آقای تفرشی

دبیر حسابان پایه و دوازدهم