کادر اجرایی


کادر اجرایی
محمد کشاورز

محمد کشاورز

مسئول روابط عمومی

علیرضا صادقی

علیرضا صادقی

کاردان پایه یازدهم

علی قنبری

علی قنبری

کاردان پایه دوازدهم

علیرضا محمدحسنی

علیرضا محمدحسنی

مسئول واحد رسانه

آریا خودسوز

آریا خودسوز

کاردان پایه دهم

علیرضا اسفندیار

علیرضا اسفندیار

مدیر دبیرستان

داود نامور

داود نامور

معاون فرهنگی

امیر نامور

امیر نامور

معاون اجرایی و مالی

ضرغام رادمنش

ضرغام رادمنش

معاون اجرایی

سیدمهدی شریفی

سیدمهدی شریفی

مسئول پایه یازدهم

علیرضا تهرانی

علیرضا تهرانی

مسئول پایه دوزادهم

حمیدرضا زارعی

حمیدرضا زارعی

مسئول پایه دهم