اردوی کارتینگ و پینت بال آزادی در پایگاه تابستانی سلام دیباجی

اردوی تفریحی کارتینگ و پینت بال ویژه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم سلام دیباجی در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.