آقای تفرشی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی برق الکترونیک | دانشگاه شهید عباسپور

کارشناسی ارشد مدیریت | دانشگاه شهید عباسپور

سوابق آموزشی:

تدریس درس حسابان و ریاضی تجربی از سال 1375 تا کنون